Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Hà Tĩnh chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện

PC Hà Tĩnh chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện Hà Tĩnh năm 2016”, do Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) vừa phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh phát động với chủ đề “Chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”.