• 05/05/2020

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030.


  • 13/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BCT ngày 24/03/2020 về Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.


  • 13/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BCT ngày 24/03/2020 về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.


  • 10/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.


  • 09/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.


  • 08/04/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.


  • 08/04/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.


  • 06/04/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.


  • 24/03/2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh Trà Vinh có văn bản số 1761/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với nhiều chỉ tiêu quan trọng.


  • 17/03/2020

Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT gửi các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020.