Các nhà máy sản xuất, văn phòng của doanh nghiệp muốn sử dụng tiết kiệm năng lượng, hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng phải cần những giải pháp gì?

Hoàng Đức Cường
hoangduccuong@gmail.com

15/08/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 8 (Công nghệ chiếu sáng và quản lý chiếu sáng trong nhà máy sản xuất, văn phòng của doanh nghiệp), Điều 22 có nêu:

  1. Để đảm bảo hệ thống chiếu sáng hiệu quả, phải tuân thủ các yêu cầu sau:
  1. Thiết kế chiếu sáng tiêu chuẩn.
  2. Sử dụng đúng chủng loại đèn tiết kiệm năng lượng nhất cho các vùng sử dụng thích hợp.
  3. Sử dụng các loại cảm biến để bật hoặc tắt đèn theo yêu cầu sử dụng (cảm biến cường độ sáng, cảm biến di chuyển, rơ le thời gian).
  4. Sử dụng chóa đèn để tăng hiệu quả chiếu sáng.
  5. Sử dụng các phụ kiện hiệu quả.
  6. Sử dụng tụ bù để nâng cao hệ số công suất.

        2. Đối với khối văn phòng: Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quy định tại mục 2.3 Thông tư số 15/2013/TT-BXD.

        3. Đối với các cơ sở sản xuất: Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114:2002 (2008) cho các hệ thống chiếu sáng làm việc bên trong các tòa nhà. Biên độ chiếu sáng đề xuất cho một số cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình: Theo quy định tại mục 5.1 Phụ lục II Thông tư này.

Khi thay thế các loại đèn hiệu quả năng lượng phải lưu ý tới đặc tính chiếu sáng của các loại đèn và yêu cầu chiếu sáng của các khu vực làm việc để lựa chọn các loại đèn phù hợp. Thông số của một số loại đèn thông dụng: Theo quy định tại mục 5.2 Phụ lục II Thông tư này.

        4. Các tiêu chuẩn về hệ thống chiếu sáng hiệu quả: Thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BXD.


  • 16/08/2017