Để tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong hệ thống lạnh cần những yêu cầu gì ?

Võ Đông Ny
nyvodong

22/07/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 3, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống cấp nhiệt và hệ thống lạnh Điều 11 có nêu:

  1. Lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp.
  2. Chỉ số hiệu quả COP tối thiểu phải theo quy định.
  3. Hệ thống lạnh phải có hệ số IPLV và IEER cao.


  • 22/07/2017