Để vận hành hệ thống khí nén có hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cần có những yêu cầu gì?

Hồ Sỹ Bảo
baoho@gmail.com

16/08/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 9 (Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống khí nén), Điều 23 có yêu cầu:

  1. Đảm bảo cấp khí nén hiệu quả cho các quá trình công nghệ yêu cầu.
  2. Sử dụng các công nghệ, thiết bị nén khí phù hợp nhất với yêu cầu sử dụng của hệ thống. Các tiêu chí lựa chọn máy nén thực hiện theo quy định tại mục 6.1 Phụ lục II Thông tư này.

Giảm thiểu các tổn thất trong quá trình cung cấp khí nén tới các thiết bị công nghệ sử dụng.


  • 17/08/2017