Hình thức thanh toán tiền sản lượng điện mặt trời dư phát lên lưới bán cho ngành Điện thực hiện như thế nào?

Thái Thị Hồng Thu
thaithihongthu@gmail.com

19/09/2019

Trả lời

Ông Trần Viết Nguyên, Phó Ban Kinh doanh - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Căn cứ vào sản lượng điện được chốt qua công tơ và giá mua điện theo quy định: Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn: hằng tháng công ty điện lực, điện lực thực hiện nhận hóa đơn, kiểm tra và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.

Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn: hằng tháng, công ty điện lực, điện lực thực hiện chốt chỉ số 01 lần/ tháng để thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư, tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT. Sau thời điểm kết thúc hàng năm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng mua điện từ dự án, căn cứ “Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, điện giao nhận và tiền điện thanh toán” hai bên sẽ thực hiện quyết toán tiền thuế GTGT theo quy định (nếu có).

Phương pháp xác định thuế GTGT đối với chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính.


  • 19/09/2019