Với ngành hóa chất, chỉ số hiệu quả năng lượng và mức cải thiện hiệu quả năng lượng được yêu cầu như thế nào?

Trần Anh Tuấn
tuantran@gmail.com

11/09/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Điều 26 (thuộc chương 3, mục 2) về Chỉ số hiệu quả năng lượng và mức cải thiện hiệu quả yêu cầu đối với ngành hóa chất có nêu:

1. Phân ngành sản xuất cao su nguyên liệu.

 1. Mức sử dụng năng lượng:
 • Đối với các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế nhỏ hơn 5.000 tấn/năm: Chỉ số hiệu quả là 44 kOE/tấn (thành phẩm) (kOE là kg dầu tương đương).
 • Đối với các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế từ 5.000 đến nhỏ hơn 10.000 tấn/năm: Chỉ số hiệu quả là 36 kOE/tấn (thành phẩm).
 • Đối với các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế từ 10.000 tấn/năm trở lên: Chỉ số hiệu quả là 28 kOE/tấn (thành phẩm).
 1. Mức độ nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng:
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng cao hơn mức quy định: Phải thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đạt mức năng lượng theo quy định.
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng bằng hoặc thấp hơn mức quy định: Tiếp tục duy trì và cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

2. Phân ngành sản xuất phân bón NPK

 1. Mức sử dụng năng lượng:
 • Đối với các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế nhỏ hơn 4.000 tấn/năm: Chỉ số hiệu quả 14,8 kOE/tấn (thành phẩm).
 • Đối với các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế từ  4.000 đến nhỏ hơn 9.000 tấn/năm: Chỉ số hiệu quả 16,8 kOE/tấn (thành phẩm).
 • Đối với các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế từ 9.000 tấn/năm trở lên: Chỉ số hiệu quả 19,7 kOE/tấn (thành phẩm).
 1. Nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng cao hơn mức quy định: Phải thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đạt mức năng lượng theo quy định.
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng bằng hoặc thấp hơn mức quy định: Tiếp tục duy trì và cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

3. Phân ngành sản xuất sơn nước

 1. Mức sử dụng năng lượng:
 • Mức sử dụng năng lượng trung bình: Chỉ số hiệu quả 12,1 kOE/tấn (thành phẩm).
 1. Nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng cao hơn mức quy định: Phải thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đạt mức năng lượng theo quy định.
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng bằng hoặc thấp hơn mức quy định: Tiếp tục duy trì và cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

4. Phân ngành sản xuất sơn dung môi

 1. Mức sử dụng năng lượng trung bình: Chỉ số hiệu quả 17,7 kOE/tấn (thành phẩm).
 2. Nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng cao hơn mức quy định: Phải thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đạt mức năng lượng theo quy định.
 • Đối với các cơ sở có mức sử dụng năng lượng bằng hoặc thấp hơn mức quy định: Tiếp tục duy trì và cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.


 • 12/09/2017