2.800 tỷ đồng

Là số tiền quy đổi từ 1,7 tỷ kWh sản lượng điện tiết kiệm của toàn TP.HCM trong 5 năm (2010 – 2015) trong phong trào “ 3 tiết kiệm – 3 tương tự” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tại TP.HCM phát động.

Trong 5 năm thực hiện phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương tự”, UBMTTQ các cấp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương thực hiện tốt 3 tiết kiệm như: Tiết kiệm điện trong sinh hoạt và trong hoạt động sản xuất kinh doanh; vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình có ý thức sử dụng các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện; vận động tham gia chương trình “Giờ trái đất, thực hiện mô hình “Tiết kiệm điện chiếu sáng dân lập”, “Tiết kiệm điện 30 phút vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần”,…

Kết quả có hơn 3,4 triệu lượt hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, góp phần đưa tổng sản lượng điện tiết kiệm trong toàn thành phố trong 5 năm đạt khoảng 1,7 tỷ kWh, ước tính gần 2.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam cũng vận động thực hiện tiết kiệm chi tiêu công, đã tiết kiệm được 10% đối với những chi phí hành chính trong sử dụng các sinh hoạt, các công trình do vốn nhà nước đầu tư hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số trường hợp chậm tiến độ thực hiện, gây lãng phí hay vi phạm thiết kế xây dựng, không tiết kiệm chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng.


  • 03/11/2016 10:15
  • Ngọc Tuấn