Bộ Công Thương ban hành thông tư hướng dẫn về dự án điện mặt trời

Ngày 12/9, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT hướng dẫn chi tiết các quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Thông tư gồm 5 Chương, 22 Điều, quy định cụ thể về: Quy hoạch và phát triển dự án điện mặt trời; Giá bán điện của các dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện mặt trời mái nhà; Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (nối lưới và mái nhà); Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư gồm: Nội dung đề án quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh; Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới; Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời mái nhà.

Thông tư quy định các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VNĐ/USD). Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30/6/2019 theo hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng 20 năm.

Chi tiết Thông tư 16/2017/TT-BCT trong file đính kèm.

Thongtu16.doc


  • 14/09/2017 04:09
  • Ngọc Tuấn