Chỉ thị về thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 21/02/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân quán triệt, tiếp tục thực hiện tốt tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện.

Đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước: Tiếp tục thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2015; đảm bảo hàng năm thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% nhu cầu điện năng sử dụng của cơ quan, đơn vị so với năm trước bằng các biện pháp thực hành tiết kiệm và thay đổi công nghệ, thiết bị; Thay dần các loại đèn chiếu sáng thế hệ cũ hiệu suất thấp, không tiết kiệm điện bằng các loại đèn có hiệu suất cao, tiết kiệm điện như đèn huỳnh quang T8-36W, đèn Compact...

Đối với đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng: Duy trì giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng (đèn thế hệ cũ) ở đường có mật độ giao thông thấp (trừ biển báo, đèn tín hiệu, đèn chỉ dẫn giao thông); điều chỉnh thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng hợp lý (bật lúc 18 giờ 30 phút và tắt lúc 5 giờ, tùy theo địa bàn và các mùa trong năm có thể bật, tắt sớm hoặc trễ hơn khoảng 30 phút).

Đối với các doanh nghiệp sản xuất: Các doanh nghiệp có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm mỗi năm ít nhất 1%, thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp và thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Nghị định.

Q156_CT_03_UBND.pdf


  • 11/04/2012 10:40
  • PV