Chương trình Hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu 2014-2020

Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện sửa đổi Khung Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

2. Thời gian thực hiện: 2014-2020.

3. Mục tiêu chương trình:

a. Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách và các chương trình dự án ưu tiên nhằm ứng phó hiệu quả trước các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược tăng trưởng xanh và chiến lược của các ngành kinh tế có liên quan đến biến đổi khí hậu.

- Hỗ trợ các hoạt động về chính sách, khoa học công nghệ và tài chính do Chính phủ, các đối tác phát triển và các tổ chức tư nhân cung cấp, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Phương thức thực hiện:

- Phương thức xây dựng: Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương sẽ kiến nghị danh sách các luật, các chiến lược, chính sách, các quy hoạch và kế hoạch liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu cần được xây dựng gửi Bộ TN&MT tổng hợp thành Khung chính sách. Bộ TN&MT tổ chức các cuộc họp với các cơ quan liên quan, thống nhất Khung chính sách trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6 hàng năm.

- Phương thức giám sát: Giám sát tất cả các hoạt động chính sách trong Khung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và các cơ quan có liên quan.

- Phương thức đánh giá: Cơ quan chủ quản cùng các đối tác phát triển, các bộ, ngành và địa phương tiến hành đánh giá kết quả thực hiện từng hành động chính sách trong Khung chính sách vào cuối kỳ của năm thực hiện.

5. Nguồn vốn thực hiện chương trình: ODA vay ưu đãi hoặc ODA không hoàn lại do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hàn Quốc (K-Eximbank), Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và một số đối tác phát triển khác đóng góp và được cung cấp theo dạng hỗ trợ ngân sách.

6. Kết quả chương trình: Chương trình sẽ tập trung nhằm đạt được 8 kết quả sau:

- Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát khí hậu;

- Đảm bảo an ninh nước và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

- Ứng phó hiệu quả với mực nước biển dâng và thiên tai ở các vùng dễ bị tổn thương;

- Bảo vệ, phát triển rừng bền vững và bảo tồn da dạng sinh học;

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất;

- Tăng cường vai trò chủ đạo của nhà nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu;

- Đa dạng hóa nguồn lực tài chính và tăng hiệu quả đầu tư cho biến đổi khí hậu.

 


  • 09/10/2014 03:19
  • Hồng Hoa