Hà Nội giám sát chặt hoạt động xả thải

Đó là một trong những giải pháp của thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Hà Nội yêu cầu tất cả các đối tượng có quy mô xả thải lưu lượng lớn theo quy định của pháp luật phải lắp đặt các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Dự kiến trong năm 2017, Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu môi trường sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành để truyền số liệu quan trắc tự động trực tiếp về Sở.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại Quy hoạch quản lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế-xã hội; rà soát quy mô, công suất xử lý đối với khu xử lý tập trung áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Đồng thời, giảm dần tỷ lệ rác thải chôn lấp sau xử lý xuống còn khoảng 30% (năm 2020), khoảng 10-15% (năm 2050)…


  • 21/01/2017 05:22
  • Ngọc Tuấn