Hơn 249 tỷ USD

Là tổng mức đầu tư cho năng lượng tái tạo toàn thế giới năm 2016.

Theo Báo cáo Hiện trạng năng lượng tái tạo toàn cầu REN 21, năm 2016, công suất năng lượng tái tạo lắp đặt mới đạt kỷ lục với 161 GW, tăng tổng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu thêm gần 9% so với năm 2015.

Trong tổng số các nguồn năng lượng tái tạo mới, năng lượng mặt trời chiếm cao nhất (47%), tiếp theo là năng lượng gió và thủy điện.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, đầu tư vào công suất phát điện mới từ năng lượng tái tạo (bao gồm thủy điện) cao gấp đôi đầu tư vào điện sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.


  • 28/08/2017 03:07
  • Thành Trung