Quyết định về việc phê duyệt danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện năm 2012 địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 07 tháng 05 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 574/QD-UBND phê duyệt danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Xem phụ lục đính kèm

Pheduyetphutai_574-QD-UBND.doc


  • 21/05/2012 10:32
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét