Tăng cường quản lý chất thải và phế liệu

Ngày 24/4/2015, Thủ tướng Chính phũ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải và phế liệu.

Theo Nghị định quy định về quản lý chất thải bao gồm: Chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Không quy định về quản lý chất thải phóng xạ, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ.

Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất.

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài là những đối tượng áp dụng trong Nghị định này.

Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc chung về quản lý chất thải, theo đó tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tăng cường áp dụng các biện pháp về tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; sử dụng tài nguyên, năng lượng tái tạo và sản phẩm, nguyên liệu, năng lượng sạch thân thiện môi trường; sản xuất sạch hơn; kiểm toán môi trường đối với chất thải và các biện pháp để phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải.

Xem toàn bộ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP tại file đính kèm

 

38.signed_01.pdf


  • 06/05/2015 09:59
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét