UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tăng cường tiết kiệm điện

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 4506/UBND-CN về việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết VB 4506/UBND-CN: Xem file đính kèm

VB4506.PDF