Chia tách Tổng cục Năng lượng thành 3 đơn vị

  • 21/08/2017

Theo Nghị định 98/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương vừa được ban hành, Tổng cục Năng lượng sẽ được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Chi tiết...


“Điện mặt trời sẽ phát triển, nếu…”

  • 22/09/2016

“Nếu Chính phủ kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, thuế… thì mục tiêu phát triển điện mặt trời là hoàn toàn khả thi” - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Cường, Chuyên gia cao cấp Trung tâm Năng lượng tái tạo và Cơ chế phát triển sạch, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.

Chi tiết...