Mỗi địa phương cần chọn một điểm nóng về rác thải để làm sạch

  • 14/09/2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 cần hạn chế việc tổ chức mittinh, tránh hình thức, phô trương; mỗi địa phương cần lựa chọn 01 điểm nóng về rác thải đô thị trên địa bàn để tổ chức các hoạt động thu gom,...

Chi tiết...


Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016

  • 12/09/2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 3807/BTNMT- TCMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016.

Chi tiết...


“Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”

  • 09/08/2016

Đó là thông điệp Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2016.

Chi tiết...