Hậu Giang đầu tư hơn 12 tỷ đồng cho Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, đã ký Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc “Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Ảnh: Thành Trung.

Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2030 là 12 tỷ 700 triệu, trong đó vốn của doanh nghiệp (hình thức hợp tác theo đối tác công tư) là 10 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của Trung ương năm 2022 là 2 tỷ 700 triệu đồng.

Năm 2022, Hậu Giang sẽ tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cán bộ quản lý năng lượng thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bản tỉnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên cập nhật, giới thiệu các mô hình, giải pháp, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hội thảo, hội nghị tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công, nông nghiệp, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn; hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm…

Với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng và trong các toà nhà, UBND tỉnh sẽ tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng, quản lý các toà nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh…

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực của chương trình tại địa phương, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2022, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia, Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao các Sở, ngành có liên quan cùng phối hợp với thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của tỉnh Hậu Giang.

 


  • 06/04/2021 03:50
  • Thành Trung