Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2014 - chủ đề “Môi trường nông thôn”. Báo cáo đã phân tích các vấn đề liên quan đến môi trường nông thôn của Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2014.

Thông qua những đánh giá về hiện trạng môi trường và công tác quản lý, Báo cáo nhận định một số vấn đề nổi cộm về môi trường nông thôn như: Phát triển sản xuất chưa gắn liền với công tác bảo vệ môi trường; thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn còn hạn chế; chưa kiểm soát được chất thải bao bì, hóa chất bảo vệ thực vật; khó khăn trong kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen; thiếu đơn vị đầu mối quản lý; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp…

Trên cơ sở phân tích đánh giá, Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 đưa ra một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý; phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường và đảm bảo các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

Báo cáo môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn gồm 6 chương:

  • Chương 1: Những đặc trưng của khu vực nông thôn, các lĩnh vực sản xuất chính và quá trình đổi mới ở nông thôn.
  • Chương 2: Phân tích các sức ép đối với môi trường nông thôn.
  • Chương 3: Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trong giai đoạn từ năm 2010 - 2014.
  • Chương 4: Những tác động tiêu cực của sự suy giảm chất lượng và ô nhiễm môi trường ở nông thôn đến sức khỏe người dân, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, cảnh quan sinh thái và dẫn đến xung đột môi trường.
  • Chương 5: Vấn đề quản lý môi trường nông thôn, những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn, cũng như kết quả triển khai tiêu chí môi trường thuộc Chương trình nông thôn mới.
  • Chương 6: Một số vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất các giải pháp đồng bộ.

Chi tiết Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 tại các file đính kèm.

Chuong 1.pdf
Chuong 2.pdf
Chuong 3_1.pdf
Chuong 3_2.pdf
Chuong 4.pdf
Chuong 5_1.pdf
Chuong 5_2.pdf
Chuong 6.pdf
Ket luan_ TL tham khao.pdf


  • 06/07/2015 03:17
  • Nhã Uyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét