Báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 10075/BCT-TKNL ngày 30/12/2019 về việc thực hiện chế độ Báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty gửi báo cáo về Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) trước ngày 01 tháng 02 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, chỉ đạo các Sở Công Thương khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh), các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại địa phương báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2019 và kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020.

Tổng hợp và lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 tại địa phương. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh,

Đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty phối hợp với các Sở Công Thương, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc quyền quản lý của Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo sử dụng năng lượng hàng năm và xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho năm kế tiếp.

Rà soát, điều chỉnh danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 đối với các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Tập đoàn, Tổng công ty, gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổng hợp danh sách khách hàng trên toàn quốc có mức sử dụng điện năm 2019 từ 3 triệu kWh/năm trở lên.

Chi tiết văn bản số 10075/BCT-TKNL trong file đính kèm

 

CV10075.pdf