Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BCT ngày 24/03/2020 về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

Theo đó, Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (có hiệu lực ngày 01/11/2016), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành (có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2020), được hợp nhất tại văn bản số 24/VBHN-BCT ngày 24/03/2020.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025, cũng như phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

Các cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan là những đối tượng áp dụng. Thông tư này không áp dụng đối với các sản phẩm nước tinh khiết và nước khoáng.

Thông tư nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát như: Tăng cường quản lý các hoạt động sử dụng năng lượng tại các cơ sở; xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng tại các cơ sở. Các giải pháp về kỹ thuật công nghệ gồm: Tối ưu hóa quy trình công nghệ; sử dụng các thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng; khuyến khích tổ chức, cá nhân áp dụng các giải pháp cải thiện nâng cao hiệu suất năng lượng theo quy định.

Việc hợp nhất văn bản của Bộ Công Thương góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BCT xem file đính kèm.

vanbanhopnhatso24.pdf