Đồng Nai đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 9728/KH-UBND ngày 14/8/2020 về việc thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời là một trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nguồn ảnh: PC Đồng Nai.

Theo đó, đến năm 2030, năng lượng sơ cấp của Đồng Nai đạt 6 triệu tấn TOE (tấn dầu quy đổi), năm 2045 đạt 11,5 triệu tấn TOE.

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đảm bảo nguồn phát cung cấp đủ cho công suất đỉnh 5.800 MW; trong đó điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo, điện sinh khối chiếm khoảng 15%, đến năm 2045 chiếm khoảng 45%.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7%; đạt 14% vào năm 2045.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Đồng Nai đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ của tỉnh, đa dạng hóa bảo đảm tính hiệu quả tin cậy và bền vững; trong đó, tiếp tục chỉ đạo thu hút đầu tư các dự án sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, ưu tiên tiềm năng điện mặt trời; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng nguồn rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.

Ưu tiên phát triển các dự án điện mặt trời đã nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, dự án đầu tư phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống, khả năng giải tỏa công suất. Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu dân cư, khu công nghiệp, trang trại, khu chăn nuôi tập trung... và trên mặt nước nhằm giảm ảnh hưởng đến mục đích và diện tích sử dụng đất.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, tổng hợp ý kiến; báo cáo UBND tỉnh để kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hóa thạch.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

KH9728-UBNDDongnai-NL.pdf