EVN CPC phát động thi đua nâng cao công tác phục vụ khách hàng và tiết kiệm điện

Nhằm nâng cao công tác phục vụ khách hàng và tiết kiệm điện trong toàn Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty phát động đợt thi đua từ 20/3/2012 cho đến 31/12/2012

Mục đích ý nghĩa của cuộc vận động thi đua nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác kinh doanh; nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV đối với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của toàn Tổng công ty; Đẩy mạnh nhiệm vụ Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo khẩu hiệu “EVN thắp sáng niềm tin” nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Đẩy mạnh việc thực hiện công tác tiết kiệm điện bằng cách thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện cụ thể; Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn bằng các chiến dịch tuyên truyền lớn và các hình thức tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng sử dụng điện trên địa bàn.

Tổng công ty sẽ xem xét đánh giá và khen thưởng đợt phát động thi đua này trong Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của toàn Tổng công ty.

PhatdongthiduaphucvukhachhangtkdCPC.doc


  • 08/04/2012 05:48
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét