Sử dụng điện tiết kiệm để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2017

Đó là yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long về phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2017.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về Chiến dịch Giờ trái đất năm 2017. Trong đó, kết hợp tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng, thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh này cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết như đèn trang trí, đèn pa nô quảng cáo, bảng hiệu… trong thời gian hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 25/3/2017.


  • 16/02/2017 10:08
  • Đ.Sơn