Thông tư về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm phải xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trọng điểm - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm; xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm của cơ quan, đơn vị có mức tiêu thụ điện hàng năm từ 100.000kWh trở lên...

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước; tổ chức kiểm toán năng lượng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Những đối tượng không phải áp dụng thông tư này: Cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đối với đơn vị trung gian vận chuyển, mua bán, phân phối năng lượng thì không tính sản lượng mua bán, phân phối năng lượng trong sản lượng năng lượng tiêu thụ của đơn vị.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) có trách nhiệm tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở và cơ quan, đơn vị; phối hợp với UBND cấp tỉnh, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước lập Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong toàn quốc, báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố hàng năm.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cũng có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở trong việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm, 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hướng dẫn các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm toán năng lượng...

Trong Thông tư số 25/2020/TT-BCT cũng giao trách nhiệm cho Sở Công Thương, cũng như trách nhiệm của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thông tư 25/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2020 và thay thế Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012.

Chi tiết Thông tư số 25/2020/TT-BCT xem tại đây.Các Tin khác