Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 563/QĐ-TTg, ngày 05/04/2016, phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghệp Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Quốc gia thế giới tại Việt Nam (WB).

Dự án này nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án sẽ tiết kiệm khoảng 1,86 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) hàng năm và lượng giảm phát thải nhà kính (CO2) hàng năm dự kiến đạt được là 9,67 triệu tấn.

Có khoảng 50 doanh nghiệp công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án; 60 dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng hiệu quả được phát triển; xây dựng cơ sở dữ liệu về tiết kiệm năng lượng quốc gia cho ngành công nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, phê duyệt báo cáo khả thi, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều kiện vay, lãi suất cho vay của dự án trước khi đàm phán hiệp định vay vốn…

Dự án được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với tổng mức vốn là 314 triệu USD, trong đó, vốn vay của WB 201,7 triệu USD, vốn đối ứng 112,3 triệu USD.

Chi tiết dự án xem file đính kèm.

563_signed.pdf


  • 08/04/2016 03:48
  • Ngọc Tuấn