UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030

UBND TP Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành Quyết định 1055/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.

Chương trình tập trung các giải pháp ngăn chặn xu hướng tái ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường TP Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Internet

Chương trình nhằm phát huy kết quả đạt được trong việc triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn từ năm 2011-2020; tiếp tục tập trung các giải pháp ngăn chặn xu hướng tái ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường TP, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

Chương trình cũng đưa ra một số nhóm giải pháp thực hiện như:

- Tăng cường sự tham gia và phối họp của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư Thành phố thay đối hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường; củng cố, kiện toàn tô chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

- Nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thục hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trưòng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái. Tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và các vùng lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chi tiết Quyết định 1055/QĐ-UBND xem file đính kèm

QD1055.pdf