Chính phủ tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường

Để tăng cường việc kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng và lộ trình áp dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp chưa có quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Theo đó, cần xây dựng lộ trình đến 2020 cần loại bỏ các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng; áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà; tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản...

Chi tiết Chỉ thị có trong file đính kèm. 

30_signed.pdf


  • 20/08/2016 10:09
  • Lưu Hiền