Lạng Sơn: Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Đây là một trong những nội dung chính tại Kế hoạch số 93/KH-UBND được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 17/4/2021 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

PC Lạng Sơn được UBND tỉnh giao tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: Phạm Tân.

Theo đó, trong năm 2022, toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 với các nội dung trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng và cơ quan, công sở...

UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch; giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động và quảng bá các sản phẩm, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;…

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu trên địa bàn.

Công ty Điện lực (PC) Lạng Sơn được giao xây dựng kế hoạch cung ứng điện hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tiết kiệm điện hằng năm như: Giờ trái đất, Gia đình tiết kiêm điện...

Ngoài ra, PC Lạng Sơn còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát, bổ sung, xây dựng mới hệ thống điện nhằm cung cấp điện cho các vùng tập trung đông dân cư, vùng sâu, vùng xa do nguồn điện sử dụng chưa đáp ứng, đang còn yếu; sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện tại những nơi chưa đảm bảo kỹ thuật...

 

93.pdf


  • 23/04/2021 09:33
  • Phạm Tân