Tôi chỉ phải trả tiền phần điện chênh lệch khi đã trừ phần sản lượng điện mặt trời phát lên lưới?

Hệ thống điện mặt trời áp mái của gia đình tôi có phát sản lượng dư lên lưới của ngành Điện thì khi đó, gia đình tôi chỉ phải trả tiền phần điện chênh lệch của tháng đó sau khi đã trừ phần sản lượng phát lên lưới có phải không?

Nguyễn Duy Khang
khangnguyenduy@gmail.com

20/09/2019

Trả lời

Ông Trần Viết Nguyên, Phó Ban Kinh doanh - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các dự án điện mặt trời mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Do đó, sản lượng điện tiêu thụ từ lưới của Điện lực khách hàng phải thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện đã kí kết với ĐL, còn phần sản lượng điện bán cho ngành điện sẽ thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện cho dự án điện mặt trời trên mái nhà.


  • 20/09/2019