8,665 triệu kWh

  • 12/05/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bạc Liêu, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021.

Chi tiết...


12.209 kWp

  • 14/12/2020

Là tổng công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) 725 khách hàng đã đầu tư lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lũy kế đến hết tháng 11 năm 2020.

Chi tiết...


9.836 kWp

  • 24/11/2020

Là tổng công suất điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, lũy kế đến hết tháng 10/2020.

Chi tiết...